ชื่อ - นามสกุล :นายสมเดช บุญสูง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :งานอาคาร สถานที่
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :