ชื่อ - นามสกุล :นายเกรียงไกร สิงห์ตาคำ
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม : ที่ปรึกษาแผนก
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริหารทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน